Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd może nastąpić tylko wówczas, gdy zostanie złożony w tym przedmiocie stosowny wniosek. Przepisy Kodeksu cywilnego nie ograniczają jednakże prawa do wystąpienia z wnioskiem jedynie do spadkobierców, gdyż zgodnie z ich literalnym brzmieniem, każda osoba, która ma w tym interes prawny może żądać, aby sąd stwierdził nabycie spadku przez spadkobiercę, z wnioskiem wystąpić może więc sam spadkobierca, jak i np. bank, który jest wierzycielem spadkodawcy. W zależności jednak od tego kto z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku występuje, pamiętać należy o podstawowych informacjach, które w każdym wniosku o stwierdzenie nabycia spadku powinny się znaleźć.

Na początku wniosku wskazać oczywiście należy sąd właściwy do rozpoznania sprawy, którym w przypadku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd spadku, czyli sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Jeżeli jednak na wskazanej podstawie nie da się ustalić właściwego sądu, wówczas sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Następnie wskazać należy wnioskodawcę oraz uczestników postępowania wraz z adresami. Gdy wnioskodawcą jest spadkobierca, wówczas uczestnikami takiego postępowania są pozostali spadkobiercy, gdy zaś wnioskodawcą jest osoba trzecia, legitymująca się interesem prawnym w stwierdzeniu nabycia spadku, wszyscy spadkobiercy będą uczestnikami. Wniosek powinien ponadto zawierać informację o spadkodawcy, a więc jak się nazywał, kiedy zmarł oraz gdzie przed śmiercią ostatnio przebywał, na jakiej podstawie do dziedziczenia doszło, a więc czy jest to dziedziczenie ustawowe bądź czy został sporządzony testament, oraz w jakiej części każdy ze spadkobierców nabył prawo do spadku, czyli ile wynosi udział spadkowy każdego ze spadkobierców. Następnie wniosek należy uzasadnić.

W uzasadnieniu przede wszystkim należy szczegółowo opisać podnoszone na wstępie twierdzenia oraz przedstawić dowody na ich potwierdzenie, a zatem opisując osobę spadkodawcy ponownie należy wskazać jak się nazywał, kiedy zmarł i gdzie przed śmiercią przebywał, co należy udowodnić załączając do wniosku akt zgonu spadkodawcy. W dalszej kolejności wskazać należy na jakiej podstawie doszło do dziedziczenia, jeśli więc spadkodawca sporządził testament, wówczas należy ów testament przedłożyć, jeśli natomiast do dziedziczenia doszło na podstawie przepisów ustawy, spadkobiercy wykazać muszą pokrewieństwo ze spadkodawcą, w tym celu konieczne jest więc złożenie wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku aktów urodzenia wszystkich występujących w postępowaniu spadkobierców.

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd zobowiązany jest z urzędu zbadać kto jest spadkobiercą, jeśli więc we wniosku nie została zawarta informacja o ewentualnym testamencie, sąd spadku bada tę kwestię we własnym zakresie. Na rozprawę o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wzywa zarówno wnioskodawcę, jak i osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma wiedzy o innych niż wskazanych we wniosku spadkobiercach oraz o testamencie sporządzonym przez spadkodawcę, dobrze jest już we wniosku wskazać, iż w tym przedmiocie zostanie złożone zapewnienie na rozprawie. Zapewnienie jest szczególnym środkiem dowodowym, znanym jedynie postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, który jest wystarczający do wykazania, że nie ma innych spadkobierców. Pod względem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie, zatem bez wątpienia oświadczenie takie musi być złożone do protokołu i tylko taka forma jest dopuszczalna.

W sytuacji, gdy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie składa spadkobierca, lecz inna zainteresowana osoba, w treści wniosku wykazać należy istnienie interesu prawnego w stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobiercę. Podmiotem najczęściej występującym z wnioskiem jest w takim przypadku wierzyciel spadkodawcy, we wniosku należy więc wskazać wysokość długu oraz podstawę jego powstania, dobrze jest więc załączyć np. zawartą ze spadkodawcą umowę, bądź niezapłacone faktury.

Składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku pamiętać również należy, aby na konto właściwego sądu uiścić od niego opłatę, która obecnie wynosi 50 zł.

O czym pamiętać pisząc do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *