Śmierć w czasie trwania postępowania rozwodowego, a dziedziczenie.

Śmierć w czasie trwania postępowania rozwodowego, a dziedziczenie.

Śmierć małżonka w trakcie postępowania rozwodowego ma ten skutek, że postępowanie to zostaje umorzone, na miejsce zmarłego nie mogą wstąpić jego następcy prawni, gdyż przepisy takiej możliwości nie przewidują. Samo zainicjowanie procesu rozwodowego ma jednakże wpływ na dziedziczenie pomiędzy małżonkami,

Czym rożni się odrzucenie od zrzeczenia się spadku?

W języku potocznym terminy „odrzucenie spadku” oraz „zrzeczenie się spadku” najczęściej używa się zamiennie, głównie dla określenia, że jakiś spadkobierca nie zgodził się na przyjęcie odziedziczonego majątku spadkowego. Na gruncie Kodeksu cywilnego wskazane terminy nie oznaczają jednakże tego samego, gdyż

Odpowiedzialność za długi spadkowe – kto i w jakiej wysokości odpowiada?

W skład majątku spadkowego wchodzą nie tylko aktywa, a więc nieruchomości czy zgromadzone przez spadkodawcę oszczędności, lecz również pasywa, czyli wszelkie długi i zobowiązania zaciągnięte przez spadkodawcę za życia. Przyjęcie majątku spadkowego skutkuje więc tym, że spadkobierca staje się odpowiedzialny

O czym pamiętać pisząc do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd może nastąpić tylko wówczas, gdy zostanie złożony w tym przedmiocie stosowny wniosek. Przepisy Kodeksu cywilnego nie ograniczają jednakże prawa do wystąpienia z wnioskiem jedynie do spadkobierców, gdyż zgodnie z ich literalnym brzmieniem, każda osoba, która

O czym należy pamiętać pisząc testament?

Rozrządzić własnym majątkiem na wypadek śmierci można tylko w testamencie, przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują bowiem możliwości sporządzenia innego dokumentu lub podjęcia określonej czynności prawnej, która będzie skutkować podziałem majątku po śmierci spadkodawcy. Sporządzenie testamentu oczywiście nie jest obowiązkowe, ustawodawca